Profil działalności Spółki:

VENO jest funduszem kapitałowym, który jako inwestor krótko- lub średnioterminowy nastawia się na inwestycje w produkty i usługi charakteryzujące się potencjałem rozwoju na rynku globalnym. VENO wspiera projekty na etapie zalążkowym (seed) lub w fazie rozruchu (start-up). Planowaną drogą wyjść z inwestycji jest upublicznienie spółki portfelowej lub jej sprzedaż inwestorowi branżowemu. Nie jest wykluczone późniejsze pozostawanie w spółce jako akcjonariusz mniejszościowy, po pozyskaniu dla niej kolejnego inwestora. Już po dokonaniu inwestycji VENO doradza swoim spółkom portfelowym na poziomie strategicznym, jedynie w wyjątkowych sytuacjach ingerując w ich bieżące zarządzanie.

Opis projektu:

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. pełni na rzecz Spółki funkcję Oferującego Akcje serii L będące przedmiotem Oferty Publicznej z zachowaniem prawa poboru oraz jest odpowiedzialny za sporządzenie Rozdziału III w pkt. 3.11 Memorandum Informacyjnego w związku z Ofertą Publiczną Akcji serii L.

Harmonogram Oferty Publicznej

16 czerwca 2014 roku
Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć Akcje Spółki z przysługującym prawem poboru do objęcia Akcji Serii L w Alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
19 czerwca 2014 roku
Dzień prawa poboru
16 października 2014 roku
Publikacja Memorandum Informacyjnego VENO S.A.
17 października 2014 roku
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych
31 października 2014 roku
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Serii L w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych
12 listopada 2014 roku
Przydział Akcji Serii L objętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych
13 – 17 listopada 2014 roku
Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii L nieobjęte w wykonaniu prawa poboru przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta
do 18 listopada 2014 roku
Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta

WAŻNA INFORMACJA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z TREŚCIĄ MEMORANDUM

UWAGA! Przed uzyskaniem dostępu do Memorandum lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Memorandum, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji oraz poniższego zastrzeżenia dotyczącego Memorandum dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści Memorandum jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone. Memorandum udostępnione jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ze względu na powyższe, ani Spółka ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Memorandum, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Memorandum w wersji papierowej. Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Memorandum pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Memorandum nie upoważnia Państwa do przekazania Memorandum innym osobom. Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do Memorandum w wersji elektronicznej na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest on wolny od wirusów i innych niepożądanych plików.

Memorandum zostało sporządzone w związku z publiczną ofertą 1.413.421 Akcji zwykłych na okaziciela Serii L VENO Spółki Akcyjnej o wartości nominalnej 1,55 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt pięć groszy) każda Akcja, oferowanych w ramach Prawa Poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Pobranie pliku Memorandum jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w treści określonej poniżej oraz oznacza zaakceptowanie ograniczeń wskazanych w niniejszym zastrzeżeniu, jak również stanowi potwierdzenie, że wchodzą Państwo na tę stronę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza elektroniczna wersja Memorandum opublikowana została na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 2 i art. 47 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Memorandum stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Memorandum, łącznie z aneksami do Memorandum.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponieważ oferta publiczna papierów wartościowych objętych niniejszym Memorandum następuje w trybie o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie niniejszego Memorandum przez Komisję Nadzoru Finansowego. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Memorandum nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

Wróć do projektów