TELEWIZJA NIEZALEŻNA S.A.

Informacja o dojściu oferty publicznej Akcji serii C i oferty publicznej Akcji serii D do skutku i dokonanym przydziale Akcji Oferowanych

Zarząd spółki Telewizja Niezależna Spółka Akcyjna informuje niniejszym, iż mocą stosownych uchwał Zarządu Spółki, w dniu 3 grudnia 2013 roku dokonał przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii C, emitowanych na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2013 roku (Akcje serii C) oraz dokonał przydziału akcji zwykłych imiennych serii D, emitowanych na mocy Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2013 roku (Akcje serii D).

Zgodnie z treścią wskazanych uchwał z dnia 3 grudnia 2013 roku, Zarząd spółki Telewizja Niezależna Spółka Akcyjna dokonał:
(-) na rzecz 555 subskrybentów, przydziału 8.248 sztuk Akcji serii C o wartości nominalnej 100 zł każda, z łącznej liczby oferowanych 14.936 Akcji serii C, które zostały objęte za jednostkową cenę emisyjną w wysokości 510 zł i prawidłowo opłacone w łącznej kwocie 4.206.480 zł,
oraz
(-) na rzecz 103 subskrybentów, przydziału 271 sztuk Akcji serii D o wartości nominalnej 100 zł każda, z łącznej liczby oferowanych 1.659 Akcji serii D, które zostały objęte za jednostkową cenę emisyjną w wysokości 510 zł i prawidłowo opłacone w łącznej kwocie 138.210 zł.

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że oferta publiczna (emisja) Akcji serii C i oferta publiczna (emisja) Akcji serii D doszły do skutku.

Przydział Akcji serii C i Akcji serii D został dokonany na rzecz inwestorów, którzy złożyli prawidłowe – zgodnie z warunkami przedstawionym w treści Memorandum Informacyjnego – zapisy na Akcje Oferowane. Informacje w sprawie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i ewentualnego zwrotu nadpłaconych kwot zawarte zostały w treści Memorandum Informacyjnego.

Zgodnie z art. 439 § 2 KSH wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych każdemu z nich akcji będą wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji i pozostawione do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane. W związku z faktem, iż warunki emisji Akcji Oferowanych przewidywały możliwość składania zapisów drogą korespondencyjną, zamiarem Spółki jest listowne poinformowanie subskrybentów, w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych, o liczbie i rodzaju przyznanych każdemu z nich Akcji.
Oferta publiczna spółki Telewizja Niezależna SA – rozpoczęcie II terminu zapisów

W związku z niesubskrybowaniem w ramach publicznej oferty, w Pierwszym Terminie Zapisów, wszystkich Akcji serii C i Akcji serii D Spółki, mocą uchwały z dnia 15 listopada 2013 roku Zarząd Spółki Telewizja Niezależna SA podjął decyzję w sprawie rozpoczęcia kierowania przez Zarząd do wybranych inwestorów, począwszy od dnia 15 listopada 2013 roku, zaproszeń do objęcia Akcji serii C i Akcji serii D w Drugim Terminie Zapisów.

Zapisy potrwają od dnia 18 listopada 2013 roku do dnia 29 listopada 2013 roku.

Profil działalności Spółki:

Telewizja Niezależna SA działa na rynku telewizji informacyjno – publicystycznych. Podstawowym obszarem działalności Spółki jest tworzenie i nadawanie kanału telewizyjnego pod nazwą „Telewizja Republika”.

Opis projektu:

Dom Maklerski Prospectus SA pełni na rzecz Spółki funkcję Oferującego Akcje serii C i Akcje serii D będące przedmiotem Oferty Publicznej z wyłączeniem prawa poboru. Dom Maklerski Prospectus SA jest odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie Oferty Publicznej Akcji serii C i Akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz za sporządzenie części Memorandum Informacyjnego w związku z Ofertą Publiczną Akcji serii C i Akcji serii D.

Harmonogram Oferty Publicznej

9 października 2013 r.
Udostępnienie Memorandum Informacyjnego.
14 października 2013 r.
Otwarcie Publicznej Subskrypcji Akcji Oferowanych.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Pierwszym Terminie Zapisów.
14 października 2013 r. – 8 listopada 2013 r.
Okres przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Pierwszym Terminie Zapisów.
8 listopada 2013 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Pierwszym Terminie Zapisów.
15 listopada 2013 r.
Przydział Akcji Oferowanych i zamknięcie Publicznej Subskrypcji Akcji Oferowanych
– w przypadku, gdy wszystkie Akcje Oferowane zostaną prawidłowo subskrybowane w Pierwszym Terminie Zapisów
albo Rozpoczęcie kierowania przez Zarząd Spółki do wybranych Subskrybentów zaproszeń do objęcia Akcji Oferowanych w Drugim Terminie Zapisów
– w przypadku, gdy nie wszystkie Akcje Oferowane zostaną prawidłowo subskrybowane w Pierwszym Terminie Zapisów.
18 listopada 2013 r.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Drugim Terminie Zapisów
– w przypadku, gdy nie wszystkie Akcje Oferowane zostaną prawidłowo subskrybowane w Pierwszym Terminie Zapisów.
18 listopada 2013 r. – 29 listopada 2013 r.
Okres przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Drugim Terminie Zapisów
– w przypadku, gdy nie wszystkie Akcje Oferowane zostaną prawidłowo subskrybowane w Pierwszym Terminie Zapisów.
29 listopada 2013 r.
Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.
3 grudnia 2013 r.
Przydział Akcji Oferowanych i zamknięcie Publicznej Subskrypcji Akcji Oferowanych


WAŻNA INFORMACJA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z TREŚCIĄ MEMORANDUM

Uwaga! Przed uzyskaniem dostępu do Memorandum Informacyjnego lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Memorandum Informacyjnego, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji oraz poniższego zastrzeżenia dotyczącego Memorandum Informacyjnego dostępnego na niniejszej stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści Memorandum Informacyjnego jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone. Memorandum Informacyjne udostępnione jest na niniejszej stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ze względu na powyższe, ani Spółka ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Memorandum Informacyjnego, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Memorandum Informacyjnego w wersji papierowej. Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Memorandum Informacyjnego pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Memorandum Informacyjnego nie upoważnia Państwa do przekazania Memorandum Informacyjnego innym osobom. Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do Memorandum Informacyjnego w wersji elektronicznej na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest on wolny od wirusów i innych niepożądanych plików.

Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w związku z Publiczną Ofertą: (i) Akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz (ii) Akcji zwykłych imiennych serii D Telewizja Niezależna SA o wartości nominalnej 100,00 (sto złotych) zł każda akcja, oferowanych z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Pobranie pliku Memorandum Informacyjnego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w treści określonej poniżej oraz oznacza zaakceptowanie ograniczeń wskazanych w niniejszym zastrzeżeniu, jak również stanowi potwierdzenie, że wchodzą Państwo na tę stronę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza elektroniczna wersja Memorandum Informacyjnego opublikowana została na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 2 i art. 47 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Memorandum Informacyjne stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum Informacyjnego, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Memorandum Informacyjnego, łącznie z aneksami do Memorandum Informacyjnego.
Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponieważ Oferta Publiczna papierów wartościowych objętych niniejszym Memorandum następuje w trybie o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie niniejszego Memorandum Informacyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Memorandum Informacyjne ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Memorandum Informacyjnym nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.Zastrzeżenie prawne:

Zwraca się uwagę, iż zapisy na Akcje Oferowane (Akcje zwykłe na okaziciela serii C oraz Akcje zwykłe imienne serii D Emitenta) – składane przy użyciu zamieszczonych niżej formularzy zapisów – powinny następować – zgodnie z postanowieniami Memorandum Informacyjnego (w szczególności zgodnie z postanowieniami pkt 11 oraz pkt 12 Rozdziału III), w terminach wskazanych w Memorandum Informacyjnym, to jest od dnia 14 października 2013 r., który jest dniem otwarcia publicznej subskrypcji Akcji Oferowanych oraz dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane.


Wróć do projektów