POLMED S.A.

Profil działalności spółki:

Spółka prowadzi działalność na krajowym rynku usług medycznych.

Faktycznie wykonywanym i głównym przedmiotem działalności Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej jest ochrona zdrowia ludzkiego w zakresie: (i) podstawowej opieki medycznej, (ii) specjalistycznej ambulatoryjnej opieki medycznej, (iii) medycyny pracy, (iv) diagnostyki medycznej, (v) rehabilitacji medycznej, (vi) stomatologii, (vii) szerokiej profilaktyki zdrowotnej.

Aktywność Emitenta jest skoncentrowana na dwóch podstawowych obszarach działalności biznesowej tj.:

  1. Operator Medyczny. Działalność polegająca na świadczeniu ambulatoryjnych usług medycznych, zarówno w zakresie podstawowej opieki medycznej, specjalistycznej opieki medycznej, jak i kompleksowej diagnostyki medycznej.
  2. Operator Infrastruktury Medycznej. Działalność polegająca na budowie i eksploatacji obiektów związanych z ochroną zdrowia oraz tworzeniu systemów zarządzania tymi placówkami.

Spółka POLMED SA prowadzi także działalność związaną z prowadzeniem Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego NEPTUN w Borzechowie, koło Starogardu Gdańskiego.

Opis projektu:

Dom Maklerski DFP sp. z o.o. (obecnie Dom Maklerski Prospectus SA) był odpowiedzialny za sporządzenie części Prospektu Emisyjnego przygotowanego w związku z publiczną ofertą akcji serii H spółki Polmed SA oraz planowanym ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA Praw do Akcji serii H oraz akcji serii H spółki oraz 50.000 akcji serii B, 73.546 akcji Serii D, 300.000 akcji serii E oraz 1.312.186 akcji Serii F.

Ponadto Dom Maklerski był odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie oferty publicznej, w tym w szczególności za: (i) zorganizowanie konsorcjum domów maklerskich przyjmujących zapisy i wpłaty na akcje oferowane, (ii) udział w spotkaniach z inwestorami instytucjonalnymi, związany z prezentacją Zarządu spółki i jej planów rozwoju (road-show),(iii) przeprowadzenie book-building.

Wartość oferty publicznej akcji serii H wynosiła 3.500.000,00 PLN.

WAŻNA INFORMACJA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z TREŚCIĄ MEMORANDUM

UWAGA! Przed uzyskaniem dostępu do Prospektu lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Prospektu, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji oraz poniższego zastrzeżenia dotyczącego Prospektu dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści Prospektu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone.Prospekt udostępniany jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ze względu na powyższe, ani Spółka ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Prospektu, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Prospektu w wersji papierowej.Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Prospektu pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Prospektu nie upoważnia Państwa do przekazania Prospektu innym osobom.Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do Prospektu w wersji elektroniczny na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest on wolny od wirusów i innych niepożądanych plików.Prospekt został sporządzony w związku z Ofertą publiczną 1.000.000 sztuk Akcji Serii H POLMED SA oraz dopuszczeniem Akcji Serii B, Serii D, Serii E, Serii F, Praw do Akcji Serii H oraz Akcji Serii H Spółki POLMED SA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Pobranie pliku Prospektu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w treści określonej poniżej oraz oznacza zaakceptowanie ograniczeń wskazanych w niniejszym zastrzeżeniu, jak również stanowi potwierdzenie, że wchodzą Państwo na tę stronę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.W dniu 15 lipca 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny („Prospekt”) POLMED SA („Spółka”), sporządzony w związku z Ofertą publiczną Akcji Serii H POLMED SA oraz dopuszczeniem Akcji Serii B, Serii D, Serii E, Serii F, Praw do Akcji Serii H oraz Akcji Serii H Spółki POLMED SA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce oraz o Ofercie Publicznej. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu, łącznie z aneksami do Prospektu. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.Wróć do projektów