PHARMENA S.A.

Profil działalności Spółki:

Profil działalności spółki:

Działalność Spółki skupia się na dwóch płaszczyznach:

  • produkcji i sprzedaży (od roku 2003) innowacyjnych dermokosmetyków chronionych prawem patentowym,
  • prowadzeniu badań w USA i Kanadzie nad zastosowaniem wybranych soli pirydyniowych w medycynie w celu opracowania m.in. innowacyjnego w skali światowej leku przeciwmiażdżycowego.

Opis projektu:

Dom Maklerski Prospectus SA pełnił na rzecz spółki funkcję oferującego akcje serii D będące przedmiotem oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru. Dom Maklerski był odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz za sporządzenie Prospektu Emisyjnego w związku z ofertą publiczną akcji serii D w ramach prawa poboru oraz w związku z planowanym wprowadzeniem akcji serii D do ASO na rynku NewConnect.

WAŻNA INFORMACJA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z TREŚCIĄ MEMORANDUM

UWAGA! Przed uzyskaniem dostępu do Prospektu lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Prospektu, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji oraz poniższego zastrzeżenia dotyczącego Prospektu dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści Prospektu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone.

Prospekt udostępniany jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ze względu na powyższe, ani Spółka ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Prospektu, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Prospektu w wersji papierowej.

Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Prospektu pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Prospektu nie upoważnia Państwa do przekazania Prospektu innym osobom.

Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do Prospektu w wersji elektronicznej na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest on wolny od wirusów i innych niepożądanych plików.

Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą 1.759.010 akcji zwykłych na okaziciela Serii D „PHARMENA” Spółki Akcyjnej o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, oferowanych w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Pobranie pliku Prospektu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w treści określonej poniżej oraz oznacza zaakceptowanie ograniczeń wskazanych w niniejszym zastrzeżeniu, jak również stanowi potwierdzenie, że wchodzą Państwo na tę stronę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 17 maja 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny („Prospekt”) „PHARMENA” SA („Spółka”), sporządzony w związku z publiczną ofertą 1.759.010 akcji zwykłych na okaziciela Serii D „PHARMENA” Spółki Akcyjnej o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, oferowanych w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu, łącznie z aneksami do Prospektu.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.Wróć do projektów