MONNARI TRADE S.A.

Profil działalności Spółki:

Głównym obszarem działalności „MONNARI TRADE” SA jest tworzenie szerokiej i zróżnicowanej oferty asortymentowej odzieży damskiej, obejmującej modne, wygodne i wysokiej jakości ubrania, a następnie jej sprzedaż poprzez własną sieć sprzedaży (salony firmowe).

Działalność gospodarcza Emitenta polega na ogólnie pojętym zarządzaniu markami. Obejmuje to w szczególności:

  • projektowanie kolekcji odzieży;
  • zlecanie produkcji oraz jej kontrolę;
  • działania marketingowe, w tym reklamowe, związane z promocją marek;
  • sprzedaż odzieży i dodatków pod posiadanymi markami we własnych salonach.

Opis projektów:

2010/2011
Dom Maklerski DFP sp. z o.o. (obecnie Dom Maklerski Prospectus SA) pełnił funkcję powiernika działającego w imieniu akcjonariuszy (wierzycieli spółki) obejmujących akcje serii F. Dom Maklerski był odpowiedzialny za przeprowadzenie oferty akcji serii F w ramach postępowania układowego – konwersji wierzytelności na akcje spółki. Dom Maklerski, jako powiernik przez okres 1 roku zajmował się procesem wydawania akcji na rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy spółki MONNARI TRADE SA.
2011
Dom Maklerski DFP sp. z o.o. (obecnie Dom Maklerski Prospectus SA) pełnił na rzecz spółki funkcję oferującego akcje serii G będące przedmiotem oferty prywatnej. Dom Maklerski był odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie oferty prywatnej akcji serii G MONNARI TRADE SA. Wartość oferty prywatnej akcji serii G wynosiła 10 mln PLN.
2011
Dom Maklerski DFP sp. z o.o. (obecnie Dom Maklerski Prospectus SA) był odpowiedzialny za sporządzenie części Prospektu Emisyjnego przygotowanego w związku z ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA łącznie 18.516.044 Akcji Spółki „MONNARI TRADE” SA, w tym: 887.244 akcji zwykłych na okaziciela, 5.128.800 Akcji Serii F oraz 12.500.000 Akcji Serii G.

WAŻNA INFORMACJA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z TREŚCIĄ MEMORANDUM

UWAGA! Przed uzyskaniem dostępu do Prospektu lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Prospektu, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji oraz poniższego zastrzeżenia dotyczącego Prospektu dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści Prospektu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone.Prospekt udostępniany jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ze względu na powyższe, ani Spółka ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Prospektu, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Prospektu w wersji papierowej.Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Prospektu pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Prospektu nie upoważnia Państwa do przekazania Prospektu innym osobom.Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do Prospektu w wersji elektronicznej na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest on wolny od wirusów i innych niepożądanych plików.Prospekt został sporządzony w związku z planowanym ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 18.516.044 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w tym: 887.244 akcji zwykłych na okaziciela, 5.128.800 Akcji serii F oraz 12.500.000 Akcji serii G.

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Pobranie pliku Prospektu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w treści określonej poniżej oraz oznacza zaakceptowanie ograniczeń wskazanych w niniejszym zastrzeżeniu, jak również stanowi potwierdzenie, że wchodzą Państwo na tę stronę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.W dniu 8 sierpnia 2011 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny („Prospekt”) „MONNARI TRADE” S.A. („Spółka”), sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 887.244 akcji zwykłych na okaziciela, 5.128.800 Akcji serii F oraz 12.500.000 Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu, łącznie z aneksami do Prospektu. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na podstawie Prospektu nie jest przeprowadzana emisja akcji ani publiczna oferta akcji Spółki ani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ani żadnego innego kraju. Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

Wróć do projektów