Profil działalności Spółki:

Hussar Gruppa S.A. prowadzi działalność w obszarze rynku transportowego. Emitent specjalizuje się w wysokomarżowej obsłudze transportu drogowego na drogach Europy Zachodniej.

Spółka stając się specjalistycznym centrum rozwiązywania problemów transportu ciężkiego, stale realizuje i rozwija obrane linie biznesowe, tj.: transport ładunków problematycznych poprzez własną flotę oraz podwykonawców, likwidacja szkód pojazdów ciężarowych, pomoc drogowa, handel częściami zamiennymi oraz rozwiązania finansowe dla firm transportowych.

Emitent posiada własny dział opracowywania innowacyjnych rozwiązań. Spółka posiada w sprzedaży 3 innowacyjne produkty, tj. H PLAST, H CARPET, H-VIZ, planując także wprowadzenie do sprzedaży 4 kolejnych rozwiązań. Hussar Gruppa S.A. jest również pomysłodawcą rewolucyjnej i unikalnej reklamy 3D na pojazdy ciężarowe.

Potwierdzeniem rozwoju prowadzonego biznesu Emitenta są otrzymane wyróżnienia. Hussar Gruppa S.A. jest laureatem Gazeli Biznesu 2012, a także Diamentów Forbesa 2014.

Opis projektu:

Dom Maklerski Prospectus SA pełni na rzecz Spółki funkcję Oferującego Obligacje serii S będące przedmiotem Oferty Publicznej i pełni funkcje doradcy przy publicznej Ofercie oraz jest odpowiedzialny za sporządzenie Rozdziału IV w pkt. 4.16. Memorandum Informacyjnego w związku z Ofertą Publiczną Obligacji serii S.

Harmonogram Oferty Publicznej

2 kwietnia 2014 r.
Rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowania zapisów na Obligacje serii S.
14 maja 2014 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów na Obligacje serii S.
17 maja 2014 r.
Dzień Przydziału / Dzień Emisji Obligacji serii S.

WAŻNA INFORMACJA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z TREŚCIĄ MEMORANDUM

UWAGA! Przed uzyskaniem dostępu do Memorandum lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Memorandum, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji oraz poniższego zastrzeżenia dotyczącego Memorandum dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści Memorandum jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone. Memorandum udostępnione jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ze względu na powyższe, ani Spółka ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Memorandum, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Memorandum w wersji papierowej. Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Memorandum pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Memorandum nie upoważnia Państwa do przekazania Memorandum innym osobom. Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do Memorandum w wersji elektronicznej na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest on wolny od wirusów i innych niepożądanych plików.

Memorandum zostało sporządzone w związku z publiczną ofertą nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) Obligacji serii S Hussar Gruppa S.A. o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i cenie emisyjnej jednej Obligacji równej wartości nominalnej i wynoszącej 1.000,00 zł.

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Pobranie pliku Memorandum jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w treści określonej poniżej oraz oznacza zaakceptowanie ograniczeń wskazanych w niniejszym zastrzeżeniu, jak również stanowi potwierdzenie, że wchodzą Państwo na tę stronę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsza elektroniczna wersja Memorandum opublikowana została na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 2 i w związku z art. 47 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Memorandum stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Obligacje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Memorandum, łącznie z aneksami do Memorandum.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponieważ oferta publiczna papierów wartościowych objętych niniejszym Memorandum następuje w trybie o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie niniejszego Memorandum przez Komisję Nadzoru Finansowego. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Memorandum nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.Wróć do projektów