Profil działalności Spółki:

Działalność Spółki skupia się na dwóch płaszczyznach:

  • produkcji i sprzedaży (od roku 2003) innowacyjnych dermokosmetyków chronionych prawem patentowym,
  • prowadzeniu badań w USA i Kanadzie nad zastosowaniem wybranych soli pirydyniowych w medycynie w celu opracowania m.in. innowacyjnego w skali światowej leku przeciwmiażdżycowego.

Opis projektu:

Dom Maklerski DFP sp. z o.o. (obecnie Dom Maklerski Prospectus SA) pełnił na rzecz spółki funkcję oferującego akcje serii C będące przedmiotem oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru. Dom Maklerski był odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie oferty publicznej akcji serii C z zachowaniem prawa poboru.

Oferta akcji serii C z zachowaniem prawa poboru:

Oferta akcji serii C prowadzona była na podstawie uchwały nr 3 podjętej w dniu 21 sierpnia 2012 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pharmena SA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.

Celem emisji było pozyskanie finansowania na przeprowadzenie dalszych badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem przeciwmiażdżycowym 1-MNA.

Emisja Akcji serii C została przeprowadzona w drodze oferty publicznej, w trybie art. 7 ust. 3 pkt. 6 w związku z art. 41 ust 1 c) 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz.1439 z późn. zm.). Wartość oferty publicznej akcji serii C z zachowaniem prawa poboru wynosiła 5.081.583,00 PLN.


Wróć do projektów