Danks Europejskie Centrum
Doradztwa Podatkowego S.A.

Profil działalności spółki:

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. świadczy usługi z zakresu księgowości i doradztwa finansowego, dostarczając klientom profesjonalne rozwiązania w zakresie prowadzenia księgowości oraz doradztwa finansowego, w tym podatkowego. Działalność emitenta wymaga zapewniania klientom usług o najwyższym standardzie jakości przy uwzględnieniu ogromnej wagi usług emitenta dla sytuacji prawno-ekonomicznej klientów.

Opis projektu:

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. pełni na rzecz spółki funkcję Oferującego Akcje serii D będące przedmiotem Oferty Publicznej z zachowaniem prawa poboru oraz jest odpowiedzialny za informacje zawarte w pkt 3.11 Rozdziału 3 Memorandum Informacyjnego Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.

Harmonogram Oferty Publicznej

25 września 2015 roku
Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez GPW w Warszawie S.A. Akcje spółki z przysługującym prawem poboru do objęcia Akcji Serii D.
29 września 2015 roku
Dzień prawa poboru.
23 października 2015 roku
Publikacja Memorandum Informacyjnego Spółki Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A.
26 października 2015 roku
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i Zapisów Dodatkowych.
20 listopada 2015 roku –
30 listopada 2015 roku
Notowanie Jednostkowych praw poboru.
3 grudnia 2015 roku
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i Zapisów Dodatkowych.
14 grudnia 2015 roku
Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w Zapisach Dodatkowych.
15 grudnia 2015 roku –
18 grudnia 2015 roku
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w Zapisach Dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu emitenta.
21 grudnia 2015 roku
Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu emitenta

WAŻNA INFORMACJA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z TREŚCIĄ MEMORANDUM

UWAGA! Przed uzyskaniem dostępu do memorandum lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z memorandum, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji oraz poniższego zastrzeżenia dotyczącego memorandum dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści memorandum jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone. memorandum udostępnione jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ze względu na powyższe, ani spółka ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej memorandum, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem memorandum w wersji papierowej. Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do memorandum pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do memorandum nie upoważnia Państwa do przekazania memorandum innym osobom. Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do memorandum w wersji elektronicznej na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest ono wolne od złośliwych oprogramowań i innych niepożądanych plików.
Memorandum zostało sporządzone w związku z publiczną ofertą 2.000.000 (dwa miliony) Akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z zachowaniem prawa poboru.

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Pobranie pliku memorandum jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w treści określonej poniżej oraz oznacza zaakceptowanie ograniczeń wskazanych w niniejszym zastrzeżeniu, jak również stanowi potwierdzenie, że wchodzą Państwo na tę stronę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsza elektroniczna wersja memorandum opublikowana została na podstawie  art. 41 ust. 1 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z pózn. zm.). Memorandum wraz z ewentualnymi załącznikami i późniejszymi zmianami stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o spółce. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego memorandum, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w akcje spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego memorandum, łącznie z aneksami do memorandum.
Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponieważ oferta publiczna papierów wartościowych objętych niniejszym memorandum następuje w trybie o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym emitent nie występował o zatwierdzenie niniejszego memorandum przez Komisję Nadzoru Finansowego. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte memorandum nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.Wróć do projektów