Profil działalności Spółki:

CSY Spółka Akcyjna działa w kilku obszarach koncentrując się na działalności dla rynków pojazdów i maszyn. Produkuje różnego rodzaju części i komponenty zarówno zamienne jak i na rynek pierwotny. Oprócz tego świadczy usługi związane z obróbką metali.

Opis projektu:

Dom Maklerski Prospectus SA pełni na rzecz Spółki funkcję Oferującego Akcje serii C będące przedmiotem Oferty Publicznej z zachowaniem prawa poboru oraz jest odpowiedzialny za sporządzenie Rozdziału III w pkt. 11 Memorandum Informacyjnego w związku z Ofertą Publiczną Akcji serii C.

Harmonogram Oferty Publicznej

4 listopada 2013 r.
Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez GPW w Warszawie SA Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji serii C.
7 listopada 2013 r.
Dzień Prawa Poboru.
14 listopada 2013 r.
Publikacja Memorandum Informacyjnego Spółki CSY SA.
2 grudnia 2013 r.
Rozpoczęcie przyjmowanie zapisów w wykonaniu Prawa Poboru, tj. Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych.
2 –17 grudnia 2013 r.
Notowanie Jednostkowych Praw Poboru. Ostatnim dniem notowań Jednostkowych Praw Poboru na rynku NewConnect prowadzonym jako ASO przez GPW w Warszawie SA jest trzeci dzień sesyjny przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane.
18 luty 2014 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru, tj. Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych.
27 luty 2014 r.
Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych.
27 – 28 luty 2014 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.
do 3 marca 2014 r.
Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta.

WAŻNA INFORMACJA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z TREŚCIĄ MEMORANDUM

UWAGA! Przed uzyskaniem dostępu do Memorandum lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Memorandum, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji oraz poniższego zastrzeżenia dotyczącego Memorandum dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści Memorandum jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone. Memorandum udostępnione jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ze względu na powyższe, ani Spółka ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Memorandum, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Memorandum w wersji papierowej. Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Memorandum pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Memorandum nie upoważnia Państwa do przekazania Memorandum innym osobom. Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do Memorandum w wersji elektronicznej na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest on wolny od wirusów i innych niepożądanych plików.

Memorandum zostało sporządzone w związku z publiczną ofertą 3.600.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C CSY Spółki Akcyjnej o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) zł każda Akcja, oferowanych w ramach Prawa Poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Zastrzeżenie prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Pobranie pliku Memorandum jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w treści określonej poniżej oraz oznacza zaakceptowanie ograniczeń wskazanych w niniejszym zastrzeżeniu, jak również stanowi potwierdzenie, że wchodzą Państwo na tę stronę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza elektroniczna wersja Memorandum opublikowana została na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 2 i art. 47 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Memorandum stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Memorandum, łącznie z aneksami do Memorandum.
Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponieważ oferta publiczna papierów wartościowych objętych niniejszym Memorandum następuje w trybie o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie niniejszego Memorandum przez Komisję Nadzoru Finansowego. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Memorandum nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.


Wróć do projektów