AdMassive Group S.A.

Profil działalności Spółki:

W związku z przejęciem Topmall sp. z o.o., prowadzącej jeden z najbardziej znanych sklepów internetowych w Polsce, tj. merlin.pl, oraz w modelu cross-border sklep internetowy – topmall.ua, dostarczając na rynek ukraiński produkty z Unii Europejskiej, głównymi celami strategicznymi Emitenta jest wzmocnienia własnej marki i budowa silnej pozycji wśród sklepów internetowych w Polsce i na Ukrainie. W ramach przyjętej strategii działania Emitent nie wyklucza kolejnych akwizycji, mających na celu ugruntowanie pozycji na wspominanych i nowych rynkach.

Opis projektu:

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. pełni na rzecz Spółki funkcję Oferującego Akcje serii E będące przedmiotem Oferty Publicznej z zachowaniem prawa poboru oraz jest odpowiedzialny za informacje zawarte w pkt 3.11 Rozdziału 3 Memorandum Informacyjnego AdMassive Group S.A.

Harmonogram Oferty Publicznej

13 grudnia 2016 roku
Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez GPW w Warszawie S.A. Akcje Spółki z przysługującym prawem poboru do objęcia Akcji Serii E.
15 grudnia 2016 roku
Dzień prawa poboru.
6 lutego 2017 roku
Publikacja Memorandum Informacyjnego Spółki AdMassive Group S.A.
7 lutego 2017 roku
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych.
21 marca 2017 roku
Wznowienie subskrypcji akcji serii E.

 

WAŻNA INFORMACJA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z TREŚCIĄ MEMORANDUM

UWAGA! Przed uzyskaniem dostępu do Memorandum lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Memorandum, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji. Uzyskanie dostępu do treści Memorandum jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone. Memorandum udostępnione jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ze względu na powyższe, ani Spółka ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Memorandum, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Memorandum w wersji papierowej. Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Memorandum pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Memorandum nie upoważnia Państwa do przekazania Memorandum innym osobom. Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do Memorandum w wersji elektronicznej na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest ono wolne od wirusów i innych niepożądanych plików.
Memorandum zostało sporządzone w związku z publiczną ofertą 10.000.000 (dziesięć milionów) Akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z zachowaniem prawa poboru.

Wróć do projektów