Usługi

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. świadczy usługi związane z:

 • przeprowadzaniem wycen (metodą porównawczą w oparciu o wskaźniki rynkowe, zdyskontowanych przepływów pieniężnych, ang. DCF);
 • przeprowadzaniem badań przedinwestycyjnych (due diligence);
 • doradztwem przy ocenie możliwości pozyskania kapitału na rynku publicznym lub prywatnym oraz określeniem optymalnej struktury finansowania;
 • doradztwem i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw;
 • restrukturyzacją i reorganizacją grup kapitałowych w celu pozyskania finansowania na rynku publicznym i prywatnym;
 • świadczeniem usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.

Depozyt

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. prowadzi depozyt akcji spółki oraz prowadzi księgę akcyjną akcji imiennych spółki, a także rejestry przechowywanych akcji i rejestry akcjonariuszy spółki.

HFT Brokers Dom Maklerski S.A.oferuje wykonywanie następujących czynności:

 • przyjęcie dokumentów akcji/odcinków zbiorowych akcji spółki na przechowanie do depozytu prowadzonego przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A. oraz wystawienie i wydanie akcjonariuszom spółki znajdującym się w księdze akcyjnej oraz rejestrze akcjonariuszy, za pośrednictwem spółki, zaświadczeń depozytowych;
 • prowadzenie depozytu akcji;
 • przejęcie księgi akcyjnej od spółki, prowadzenie księgi akcyjnej oraz rejestru akcjonariuszy;
 • rejestrowanie zmian stanu posiadania w zakresie akcji przyjętych do depozytu, zaistniałych w wyniku obrotu akcjami na podstawie umów cywilno – prawnych lub na skutek innych zdarzeń prawnych, a także rejestrowanie ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na akcjach oraz innych zabezpieczeń ustanowionych na akcjach;
 • aktualizowanie na żądanie akcjonariuszy spółki ich danych osobowych zawartych w księdze akcyjnej oraz w prowadzonym rejestrze akcjonariuszy;
 • umożliwienie akcjonariuszom spółki przeglądania księgi akcyjnej oraz wydawanie na ich żądanie odpisów z księgi akcyjnej;
 • obsługa wypłaty dywidendy;
 • obsługa Walnych Zgromadzeń;
 • obsługa realizacji prawa poboru.

Transakcje na rynku niepublicznym

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. pośredniczy w transakcjach nabycia lub zbycia instrumentów finansowych rynku niepublicznego, w tym instrumentów zdeponowanych przez Emitenta w Domu Maklerskim.

W ramach przedmiotowej działalności Dom Maklerski:

 • przyjmuje do realizacji zlecenia kupna i sprzedaży papierów wartościowych od klientów Domu Maklerskiego;
 • weryfikuje pokrycie przyjmowanych zleceń,
 • przeprowadza i rozlicza transakcję.