Obligacje

Spółka pełni rolę oferującego na rynku niepublicznym obligacji, pomagając swoim klientom i emitentom w pozyskiwaniu środków na sfinansowanie swoich przedsięwzięć.

Wysoka jakość obsługi, wieloletnie doświadczenie jak i odpowiednia kwalifikacji niewątpliwie stanowią autu dla klientów.

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zwanego dalej „obligatariuszem”, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Przez obligacje emitowane w serii rozumie się obligacje reprezentujące prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek. Zgodnie z art. 8 ustawy o obligacjach, emitent odpowiada całym swoim majątkiem (obecnym i przyszłym) za zobowiązania z obligacji.
Według ustawy  z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach – Art. 4 (Dz.U. 1995 nr 83 poz. 420)

Publiczne obligacje korporacyjne

Oferta publiczna obligacji korporacyjnych polega na udostępnieniu przynajmniej stu osobom lub nieoznaczonym adresatom w dowolnie przyjętej formie w każdy możliwy sposób informacji o tych obligacjach, a także o warunkach ich nabycia, stanowiących podstawę do podjęcia decyzji o odpłatnym nabyciu tych papierów wartościowych.

W tym przypadku wymagane jest sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego – prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, który musi zostać zatwierdzony przez KNF i udostępniony do publicznej wiadomości. Ustawa o ofercie publicznej zawiera wyjątki, w przypadku których sporządzenie, zatwierdzenie oraz udostępnienie do publicznej wiadomości prospektu nie jest wymagane.

Oferta wiąże się również z zawarciem umowy z domem maklerskim, który w procesie pełni rolę oferującego. Zajmuje się on przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji, a także koordynacją działania pozostałych podmiotów biorących udział w ofercie prywatnej. Możliwe jest także utworzenie konsorcjum dystrybucyjnego, co ułatwia przeprowadzenie emisji.

Terminy wiążące się z ofertą publiczną obligacji korporacyjnych:

 • termin zapisów nie może być dłuższy niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia emisji,
 • emitent przydziela obligacje w ciągu 2 tygodni od dnia zakończenia zapisów.

Niepubliczne obligacje korporacyjne

Oferta niepubliczna obligacji korporacyjnych polega na proponowaniu nabycia papierów wartościowych skierowanym maksymalnie do 99 inwestorów oznaczonych imiennie. W ofercie prywatnej sporządzenie prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego nie jest wymagane.

Oferta złożona przez inwestora w trakcie niepublicznej emisji obligacji zostaje przyjęta po złożeniu odpowiedniego oświadczenia woli i wpłacie środków na rachunek subskrypcyjny.

Terminy wiążące się z ofertą prywatną obligacji korporacyjnych:

 • przyjęcie propozycji nabycia może nastąpić w ciągu 3 tygodni od dnia złożenia propozycji (emitent może postanowić inaczej),
 • kolejne propozycje nabycia mogą być składane nie dłużej niż przez 6 tygodni od dnia pierwszej propozycji,
 • obligacje są przydzielane w terminie 6 tygodni od dnia, w którym została złożona ostatnia propozycja nabycia (emitent może określić krótszy termin w warunkach emisji).

Emisja obligacji

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. obsługuje proces pozyskania finansowania poprzez emisję obligacji.

Zakres naszych usług przy tego typu transakcjach obejmuje m.in.:

 • analizę sytuacji spółki oraz opracowanie strategii pozyskania kapitału;
 • organizację całego procesu i nadzór nad jego realizacją oraz koordynacja prac pozostałych podmiotów;
 • pomoc przy wyborze innych podmiotów niezbędnych do realizacji transakcji;
 • doradztwo finansowe (m.in. współpraca przy przygotowaniu projekcji finansowych);
 • doradztwo przy konstruowaniu warunków emisji;
 • przygotowanie dokumentacji emisyjnej;
 • przygotowanie prezentacji na temat spółki oraz emisji i organizację spotkań z inwestorami;
 • współdziałanie przy przygotowaniu i złożeniu dokumentów we właściwych instytucjach rynku kapitałowego;
 • przeprowadzenie procesu budowy księgi popytu;
 • przyjmowanie zapisów na obligacje;
 • przydział obligacji i rozliczenie emisji.