Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Fundusz inwestycyjny zamknięty to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który emituje certyfikaty inwestycyjne w zamian za wpłaty do funduszu.

Maksymalną liczbę certyfikatów inwestycyjnych określa statut. Certyfikaty inwestycyjne powstają w drodze emisji, która może być zorganizowana w formie oferty:

  • niepublicznej (skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów) lub
  • publicznej (skierowanej do co najmniej 150 inwestorów lub nieoznaczonego adresata).

Konstrukcja funduszu zamkniętego, ze względu na brak ograniczeń charakterystycznych dla funduszy otwartych, pozwala zarządzającym na większą swobodę alokacji aktywów, dającą im bogatszy zestaw narzędzi finansowych, którymi mogą elastycznie operować. Jednakże w każdym czasie zarządzający muszą przestrzegać limitów inwestycyjnych, określonych w statucie funduszu.

Do kogo są kierowane?

Fundusze inwestycyjne zamknięte kierowane są zazwyczaj do doświadczonych inwestorów, którzy w szczególności:

  • są świadomi swoich celów inwestycyjnych i akceptują podwyższony poziom ryzyka,
  • oczekują osiągnięcia zysków,
  • dysponują aktywami o znacznej wartości.

Jak przystąpić do funduszu?

W przypadku niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, nabycie bądź zbycie certyfikatów możliwe są jedynie w ściśle określonych terminach, co oznacza, iż ich spieniężenie (upłynnienie) jest trudniejsze niż w przypadku jednostek uczestnictwa funduszy otwartych.

Wycofanie środków z funduszu inwestycyjnego zamkniętego możliwe jest:

  • w określonych terminach wyznaczonych przez fundusz i podanych w statucie – w przypadku funduszu niepublicznego lub
  • poprzez sprzedaż certyfikatu według aktualnej ceny rynkowej na rynku, na którym certyfikat jest notowany – w przypadku funduszu publicznego, którego certyfikaty znajdują się obrocie zorganizowanym,
  • poprzez sprzedaż certyfikatu w drodze umowy cywilnoprawnej (z uwzględnieniem przepisów o obrocie instrumentami finansowymi oraz o ofercie publicznej) – zarówno w przypadku funduszu niepublicznego, jak i publicznego.

Jak wyceniane są certyfikaty inwestycyjne?

Wycena certyfikatów emitowanych przez fundusz zamknięty dokonywana jest z częstotliwością określoną w statucie, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące (np. w postaci wycen kwartalnych). Wycena certyfikatów dokonywana jest na 7 dni przed rozpoczęciem emisji, a także w dniu wykupu certyfikatów.