Akcje

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. prowadzi kompleksową obsługę przygotowania transakcji publicznych obejmującą:

 • Pierwsze Oferty Publiczne Akcji (IPO);
 • Nowe emisje akcji spółek publicznych;
 • Realizacje ścieżek wyjścia z inwestycji przez znaczących akcjonariuszy / założycieli spółek publicznych;
 • Doradztwo w zakresie organizacji programów opcyjnych i motywacyjnych.

Emisja akcji

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. prowadzi kompleksową obsługę przygotowania i przeprowadzenia pełnego procesu obsługi emisji akcji spółek wraz z ich wprowadzeniem na giełdę.

W zakres wykonywanych przez nas usług wchodzi m.in.:

 • pełna organizacja procesu przeprowadzenia emisji – pełnienie funkcji Oferującego/plasowanie emisji – i nadzór nad jego realizacją oraz koordynacja prac pozostałych podmiotów;
 • pomoc przy wyborze innych podmiotów niezbędnych do realizacji transakcji;
 • wycena spółki;
 • doradztwo w zakresie struktury kapitałowej (m.in. współpraca przy przygotowaniu projekcji finansowych oraz określeniu struktury i wielkości oferty);
 • doradztwo w zakresie dostosowania spółki do obowiązujących zasad ładu korporacyjnego (corporate governance);
 • koordynacja prac nad przygotowaniem prospektu emisyjnego, w tym opracowanie części biznesowych prospektu;
 • przygotowanie prezentacji na temat spółki oraz organizacja spotkań z inwestorami;
 • współdziałanie przy przygotowaniu i złożeniu dokumentów we właściwych instytucjach rynku kapitałowego (KNF, KDPW, GPW);
 • reprezentowaniu spółki przed KNF, GPW i KDPW.

Pozyskiwanie kapitału na rynku niepublicznym

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. świadczy usługi w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania m.in.: w drodze emisji akcji/udziałów na rynku niepublicznym, skierowanych do potencjalnych inwestorów, w tym: inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych a także do inwestorów finansowych lub branżowych.

Przy plasowaniu prywatnej oferty akcji (tzw. private placement) wykonuje następujące czynności:

 • analizę sytuacji spółki;
 • przygotowanie propozycji harmonogramu i struktury oferty prywatnej;
 • doradztwo finansowe (m.in. współpraca przy przygotowaniu projekcji finansowych, analiza ekonomiczno-finansową);
 • wycenę spółki;
 • przygotowanie dokumentu ofertowego dla inwestorów;
 • kontakty z potencjalnymi inwestorami (fundusze PE, fundusze inwestycyjne, inwestorzy prywatni);
 • udział w negocjowaniu struktury i warunków transakcji z inwestorami;
 • przeprowadzenie oferty prywatnej, w tym przyjmowanie od inwestorów zapisów, dyspozycji deponowania papierów wartościowych;
 • przeprowadzenie wspólnie z Emitentem działań mających na celu zapoznanie inwestorów z ofertą prywatną i Emitentem;
 • przeprowadzenie procesu budowy księgi popytu (w zależności od rodzaju transakcji);
 • rekomendowanie przydziału akcji, przedziału cenowego oraz ceny emisyjnej (w zależności od rodzaju transakcji i decyzji emitenta);
 • przyjmowanie zapisów na akcje (w zależności od rodzaju transakcji);
 • przygotowanie i złożenie w imieniu Emitenta wniosku wraz z załącznikami do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o rejestrację papierów wartościowych;
 • przygotowanie i złożenie w imieniu Emitenta wniosku wraz z załącznikami do GPW o wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na NewConnect.