Zastrzeżenia prawne

Prawa autorskie do zawartości niniejszego serwisu internetowego, w tym jego struktury, projektu graficznego oraz treści zamieszczonych w serwisie, są własnością spółki HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

Informacje i dane zawarte w niniejszym serwisie są udostępnione wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowią one i nie mogą być traktowane jako rekomendacja nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych oraz doradztwo finansowe, prawne lub inwestycyjne, jak również nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (z wyłączeniem sytuacji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa).

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. zastrzega, iż informacje zamieszczone w niniejszym serwisie mogą być nieaktualne. HFT Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność tych informacji i nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez osobę korzystającą z niniejszego serwisu internetowego w wyniku decyzji podjętych na podstawie tych informacji. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do informacji zamieszczonych w serwisie internetowym zaleca się kontakt z HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

W serwisie mogą znajdować się odesłania („linki”) do stron internetowych będących własnością innych podmiotów. HFT Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość niebędących jej własnością stron internetowych odwiedzanych przez użytkowników serwisu w wyniku korzystania z „linków” zamieszczonych w serwisie.

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000416713; REGON 100161409; NIP: 727-26-93-191; z kapitałem zakładowym w wysokości 9 877 352,50 zł w pełni opłaconym.