Ład Korporacyjny

Celem wykonania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” przyjętych uchwałą KNF z dnia 22 lipca 2014 r. przedstawia się niniejszą informację.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej HFT Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 18 października 2016 r. przyjęto raport Audytorów Wewnętrznych ze stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” w HFT Brokers Dom Maklerski SA.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej HFT Brokers Dom Maklerski S.A. w dniu 13 marca 2017 r. Rada Nadzorcza oceniła, iż w HFT Brokers Dom Maklerski S.A. stosuje się zasady wymienione w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” przyjętych uchwałą KNF z dnia 22 lipca 2014 r. (dalej: Zasady Ładu) poza zasadami opisanymi w: § 4 ust. 4 pkt 1, § 17 ust. 4, § 25 ust. 3, § 28 ust. 1, § 32 ust. 1 Zasad Ładu oraz poza zasadami opisanymi w rozdziale 9 zatytułowanym: „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” z uwagi na nieprowadzenie przez HFT Brokers takiej działalności.

Zarząd HFT Brokers Dom Maklerski S.A zobowiązał się do poczynienia odpowiednich kroków w celu dostosowania się do wszystkich zasad opisanych w Zasadach Ładu poza rozdziałem 9 z uwagi na nieprowadzenie tej działalności.